O mně
Mandaly
Poradenství
Poradenství on-line
Psané horoskopy
Knihy
Kurzy
Napsali jste mi
Spřízněné stránky
Kontakt

KONEČNĚ PRAVDA!?...aneb Každý z nás podle Leonarda da Vinci

KONEČNĚ PRAVDA!?

Ida Myslikovjanová
Ukázka z knihy:
ASTROLOGICKÁ DIALEKTIKA

„Každý začátek nese v sobě i svůj konec.“

   Ve škole jsme byli indoktrinováni učením dialektického materialismu, v němž jediné, co mělo nějakou hodnotu, byla dialektika, která ovšem s materialismem neměla naprosto nic společného. Tato dialektika byla odcizena německému idealistickému filozofovi Hegelovi, který tyto zákony odvodil z pozorování pohybu světového ducha. Ten se podle Hegela vyvíjí ke stále hlubšímu uvědomování si sebe sama. Hegel si ve svém díle Logika jako věda (které představuje nauku o bytí) všímá zákonitostí vývoje lidských dějin, nazývá je zákony myšlení.
   Jádrem jeho dialektiky jsou dva základní principy - princip všeobecné souvislosti všech jevů a princip vývoje. Tři základní Hegelovy zákony jsou:
  • zákon přechodu kvantity v kvalitu a naopak
  • zákon pronikání protikladů
  • zákon negace negace
   Z hlediska dialektiky každá věc v článku řetězů v sobě již obsahuje svou vlastní negaci, tj. možnost přeměny ve svůj protiklad, tedy v opačný charakter. Každá věc v sobě ukrývá potencionální bytí, svou budoucnost, která až do své realizace existuje ve formě vývojových tendencí.
   Pozorováním přírody, lidského osudu i vývoje celé společnosti je možné si všimnout, že dochází ke stále se opakujícím jevům. Dějiny i lidský osud jsou tvořeny řadou tzv. nahodilých jevů, nicméně retrospektivním pohledem v nich nalézáme zákonitost, jakousi osudovou niť a jako celek pak tvoří mozaiku, do které každý kámen - každá jednotlivá událost přesně zapadá a má své místo.
   Dialektické myšlení se nejdůsledněji uplatňovalo ve staré Číně, prolíná čínskou filozofii dvou soupeřících principů Yin a Yang. V čínské Knize proměn, která je snad nejstarším světovým literárním skvostem, nacházíme tento princip v proměnách jednotlivých hexagramů v hexagramy jiné.
   Pokud dynamika astrologických archetypů představuje základní vývojové síly, které se uplatňují jak v evolučním biologickém procesu, tak i v osudu každého jednotlivého člověka či v utváření lidských dějin, musí pro ni zákonitě platit i dialektické zákony. Jejich fungování si názorně ukážeme na vzájemných vztazích mezi znameními zvěrokruhu. Vývoj probíhá po spirále, která je představována právě zvěrokruhem.
   Astrologická znamení jsou odvozena z pohybu Země kolem Slunce, je to pro nás výchozí, základní a nejdůležitější cyklus. Pomyslná dráha Slunce je rozdělena na dvanáct stejných úseků. Znamení zvěrokruhu jsou tedy výseče v prostoru, které jsou závislé hlavně na vztahu Slunce a Země, na ničem jiném. Astrologie pracuje s opakujícími se cykly. Každý cyklus lze popsat pohybem bodu po sinusoidě. Každá sinusoida má dva vrcholy, kde dochází ke zlomu, a dvě místa, kde se mění polarita. Převedeno na sluneční cyklus jsou to místa letního a zimního slunovratu a jarní a podzimní rovnodennosti. Převedeno na astrologická znamení – jsou to začátky čtyř kardinálních znamení: Berana, Raka, Vah a Kozoroha.
   Opakující se cykly ovšem nalezneme takřka všude kolem sebe. V lidském tělě je to systola a diastola srdce, cyklus bdění a spánku, růstový cyklus, ženský cyklus a celá řada dalších tělesných cyklů. I v přírodě existuje obrovské množství biologických cyklů, cykly jsou prakticky v každé lidské činnosti, lze je zaznamenat i v historii lidské společnosti atd.. Dá se říct, že veškerý život kolem nás probíhá v cyklech. Že by tyto cykly neměly žádnou souvislost s nejmasivnějšími cykly obrovitých těles naší sluneční soustavy - planetami, je zcela absurdní myšlenka. Přesto ji určitá část veřejnosti zastává. V astrologii, tak jak ji chápeme my, funguje především princip jakési kosmické rezonance.
   A proč jsme zaměřili pozornost právě na znamení, která následují po sobě v čase nebo na ta, která jsou protilehlá? Důvod je naprosto logický. Zde jsou totiž nejzřetelněji vidět jejich protikladné vlastnosti. Postup planety zvěrokruhem, vyvolá vstupem do určitého znamení v život jistý „klad“ a vzápětí přechodem do dalšího znamení vrhne do světa bytí jeho „protiklad“. Tím je zabezpečena dynamika života. Přechodem planety do následujícího znamení je charakter znamení původního potlačen a vytěsněn do nevědomé oblasti.
   Budeme tedy nejprve sledovat dialektiku v časové ose, posléze ji doplníme dialektikou prostorovou.


DIALEKTIKA V ČASE

   Jak následují jednotlivá astrologická znamení po sobě na časové ose, přechází charakter jednoho astrologického znamení postupně ve znamení druhé, které má charakter opačný než znamení předchozí. Třetí znamení pak představuje jakési znovuobjevení či znovuzrození znamení prvního. Nejde opravdu o nic jiného než o Hegelův princip: these, antithese a synthese.
   Každé znamení zvěrokruhu totiž představuje nejen svou vlastní jedinečnost, ale zároveň svými vlastnostmi neguje i znamení předešlé. Nejsou znamení lepší nebo horší, ale každé znamení představuje jakýsi pokrok od znamení předchozího a zároveň je jeho popřením. Je v tom tedy určité napětí, které zákonitě musí přinést změnu. Tuto změnu a tím i zrušení tohoto napětí přináší až následující třetí znamení, které svým způsobem do jisté míry znamená návrat ke znamení prvnímu, ovšem na jiné úrovni. Čím víc tedy vystupují do popředí vlastnosti jednoho znamení, tím větší napětí nastává a tím silnější je negace právě těchto vlastností u znamení následujícího bezprostředně po něm.
   Jedinečnost a charakter každého jednotlivého znamení je záležitostí vztahu. Je to vztah ke zbývajícím jedenácti znamením, bez nichž by jedno samostatné znamení nemohlo být tím, čím je.
   Časovou posloupnost zvěrokruhu snadno pochopíme na symbolickém příkladu, kdy semínko od setby přechází až ke sklizni. Tento proces se vztahuje k první polovině zvěrokruhu, tedy ke znamení Berana až Panny, jak je můžeme vidět na obraze po Kristově levé ruce. Jak jsme si už říkali, tato skupina znamení vytváří hodnoty.
   První znamení ohnivého Berana musí dát něčemu život, musí zasadit semínko, které svou energií a silou je schopné roztrhnout i skálu. Tím ovšem Beranova práce často končí, protože Beran se začíná nudit, a to, jak bude semínko růst a co z něj bude, už ho tolik nezajímá. Tam, kde Beran něco začal, nastupuje zemitý Býk, aby to zhodnotil. Býk se dokáže postarat o to, aby semínko vyrostlo a prorazilo z půdy ven. Znamení Blíženců, které následuje, je znamení vzdušné a představuje období, kdy se obilí ze semínka už vylouplo z černé hlíny na čerstvý vzduch. V Blížencích mluvíme o lodyze, která získává svou sílu z jarního vzduchu. V období vodního znamení Raka nabírá rostlina vodu, aby měla výživu a mohla dále zesílit. Mateřská síla Raka pečuje o nově vznikající plody. V ohnivém znamení Lva plody dozrávají. Zemským znamením Panny tento proces končí, protože obilné zrno se sklízí a plní sýpky. V Panně jsou obilné klasy zužitkovány a budou sloužit lidem. Přestože konečný výsledek je vidět až u šestého znamení Panny, je zřejmé, že nelze vynechat jediné znamení, jediné období tohoto půlroku, aby proces od setby ke sklizni mohl dojít svého završení.
   Druhá polovina roku, tedy znamení od Vah až po Ryby, už hodnoty nevytváří, ale zhodnocuje už jednou vytvořené. Jedná se především o změny, související se společností jako celkem.
   Vzdušné znamení Vah bychom mohli přirovnat ke zvažování alternativ, k rozhodování soudce. Vodní Štír představuje vykonání rozsudku, exekuci a někdy i zánik, jindy pouze těžkou krizi. Následující znamení ohnivého Střelce přináší milost nebo znovuzrození. V zemském znamení Kozoroha nastává proces strukturalizace. Kozoroh znamená vytvoření pevných struktur, které jsou narušeny následujícím vzdušným znamením Vodnáře. Vodnář je rozpad struktury. Poslední znamení Ryb souvisí s rozpuštěním struktury a jejích elementů. Je to přechod z bytí do nebytí, představuje na rozdíl od „smrti“ Štíra, jakési spontánní „vyvanutí“, „dobrovolnou oběť“ nebo „postupné odevzdání se“. Vodním znamením Ryb je taky připravena půda pro nástup dalšího cyklu. Z poslední jiskřičky starého života se pak v Beranu vykřeše život nový.

   Vydejme se tedy na pouť celým zvěrokruhem, abychom pochopili jednotlivá znamení, jak po sobě následují. Co v sobě rozvíjejí, co v sobě popírají, v čem rostou, čím se vracejí zpět, co nového vytvářejí a co v nich zaniká...


Beran - Býk

   Beran znamená zrození, počátek. Chce uplatňovat svou často nezkrotnou energii, nejlépe teď a hned. Nechce čekat, neumí diplomatizovat, má silnou touhu bezprostředně se projevit.
   Beran je první znamení kardinálního kříže. Chce tedy uvádět jako první věci do pohybu, v tom je Beran nepřekonatelný. Jeho chybou ovšem je, že to často dělá bez rozmyslu, jen proto, že teď přišel silný impulz. Beran neuvažuje o dopadech toho, co dělá, potřebuje realizovat své okamžité nápady. Beran se hodně řídí svou intuicí, která ho obvykle nezklame, zatímco Býk se drží svých ověřených jistot a toho, na co si může sáhnout.
   Je-li tedy Beran prudký, energický, aktivní, činorodý a pohyblivý, následující znamení Býka je pomalé, vytrvalé a těžkopádné. Beran jde po hlavě do nových věcí, ale neumí je a často ani nechce dotáhnout do konce. Raději „se jde pást na jinou pastvinu" nebo půjde obdělávat další neoranou zem. Tam, kde Beranovo pionýrské poslání končí, tam se konečně Býk začíná cítit na jisté půdě.
   Jak Beran, tak Býk jsou znamení rohatá. Beran svými rohy proráží vrátka, aby mohl prosadit své myšlenky, zatímco Býk dostal rohy, aby protlačil Beranovy nápady do reality. Teprve když Beran něco nového rozjel, mohou přijít ke slovu Býkovy kvality, které dokážou započatou věc dovést do konce a přinutit ji, aby vydala své ovoce.
   Býk však potřebuje jistotu, které se naopak Beran vysmívá. Beran miluje nebezpečné situace, do kterých se vrhá, aniž by je promyslel a zvážil. Býk nemá tolik odvahy jít do rizika, nerad se pouští na neprošlapanou zem, kde neví, co ho čeká, ale zato dokáže cílevědomě a vytrvale věci dokončovat. Beran je hazardér, Býk je naopak prozíravý, opatrný a má silnou potřebu jistot.
   Beranovi chybí trpělivost, Býk zase neoplývá nápady. Beran má velkolepé plány, Býk se spoléhá na to, co vidí. Beran se rychle orientuje v problémech, na jejichž řešení potřebuje Býk dostatek času.
   Beran je dobrodruh, který je připraven kdykoli vyrazit na průzkum něčeho nového, Býk je pevně srostlý se zemí a do neznámých věcí jde velmi opatrně.
   Tam, kde Beran opouští s lehkým srdcem to, co vybudoval, tam je Býk majetnický a drží se už jednou vydobytého. To, co k sobě jednou Býk připoutal, nechce a neumí pustit. Jako první znamení pevného kříže má Býk silnou potřebu všechno podržet, zachovat to, co je, a věci neměnit. Jakýmkoli změnám se Býk urputně brání.
   Beran respektuje partnerovu nezávislost, Býk partnera často žárlivě střeží.
   Býk miluje peníze a všechny hmotné věci, na kterých Beran tolik nelpí. Zatímco Beran velkoryse utrácí, Býk dokáže peníze zhodnocovat a rozmnožovat.
   Beran jako ohnivé znamení je bojovný, vznětlivý a netrvá mu dlouho, než se rozčílí. Býk jako zemské znamení naopak rozruch nemá rád a rozčiluje se jen zřídkakdy. Obvykle impulzem k Býkově nevraživosti je skutečnost, že mu někdo chce něco vzít. Potom dokáže svými rohy kohokoli smést z cesty.
   Beran miluje výměnu názorů, ve kterých se snaží svého protivníka utlouct argumenty, zatímco Býk se do plamenných diskusí rád nepouští. Tam, kde je Beran zbrklý, tam se Býk rozhoduje velmi nesnadno a zdlouhavě, takže může řadu příležitostí propást. Beran není ve své kůži, když se dlouho nic neděje, zatímco Býk ze všeho nejvíc touží po klidu, pro který je schopen mnohé obětovat.
   Beran nevydrží na jednom místě a potřebuje být stále v pohybu, zatímco Býk si potrpí na stabilní zázemí a rád odpočívá.
   Beran si dokáže vystačit sám, naopak Býk si zakládá na své rodině, ke které mívá velmi majetnický vztah. Žena narozená v Beranu disponuje mužskou logikou, dokáže skvěle zastat jakékoli pracovní místo, ale mateřská role jí může být naprosto cizí. Žena v Býku se naopak realizuje ve své roli matky a manželky. Žena Beran bývá značně emancipovaná, zatímco Býkyně je schopna hodně překousnout pro zachování stabilní a fungující rodiny.
Ida Myslikovjanová

Ida Myslikovjanová

tel.: 608 426 823

Copyright © 2023 Michal Hanusek